Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 120 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 120

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 120

(1) Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o
převodu obchodního podílu. Smlouva uzavřená v rozporu s tímto zákazem
je neplatná. Jestliže společnost nabude vlastních obchodních podílů, je
povinna postupovat podle § 113 odst. 5 a 6.

(2) Nabude-li společnost v souladu se zákonem vlastní obchodní podíl,
nezanikají práva a povinnosti, jež jsou součástí obchodního podílu,
splynutím, avšak společnost není oprávněna vykonávat práva společníka.
Ustanovení § 161d odst. 2 a 3 a § 161e odst. 1 a 2 platí přiměřeně.

(3) Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat obchodní podíl osoby ji
ovládající. Na nabývání a zastavování obchodních podílů na ovládající
osobě ovládanou osobou a na poskytování záloh, půjček a úvěrů pro účely
nabytí obchodních podílů na ovládající osobě ovládanou osobou a na
zajišťování závazků týkajících se nabývání obchodních podílů na
ovládající osobě ovládanou osobou se přiměřeně použijí ustanovení §
161b odst. 1 písm. b), § 161b odst. 3 a 4, § 161e a § 161f odst. 2 až
4.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300241