Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 124 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 124

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 124

(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve
společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku
společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku
vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk
vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5
% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku
určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z
čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve
společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 %
základního kapitálu.

(2) O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé v souladu s § 67,
nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

(3) Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k
úhradě ztráty společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300245