Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 127 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 127

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 127

(1) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci,
kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská
smlouva vyšší počet hlasů.

(2) Každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu,
neurčuje-li společenská smlouva jiný počet hlasů.

(3) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných
společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet
hlasů.

(4) K rozhodnutím podle § 125 odst. 1 písm. c), d), e) a j) a o zrušení
společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň
dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon nebo
společenská smlouva vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být
pořízen notářský zápis. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se
snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech
společníků.

(5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže

a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,

b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na
jeho vyloučení,

c) valná hromada rozhoduje o tom, zda mu nebo osobě, s níž jedná ve
shodě, má být poskytnuta výhoda nebo prominuto splnění povinnosti,
anebo zda má být odvolán z funkce orgánu nebo člena orgánu společnosti
pro porušení povinností při výkonu funkce,

d) je v prodlení se splacením vkladu,

e) tak v dalších případech stanoví zákon.

(6) Ustanovení § 186c odst. 1 a § 186d se použijí obdobně.

(7) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit
svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou
hromadu. Souhlas společníka musí být společnosti doručen ve lhůtě
jednoho měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada.
Vyžaduje-li zákon, aby byl o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský
zápis, musí mít souhlas společníka formu notářského zápisu, v němž se
uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se souhlas týká.

(8) Jestliže je usnesení valné hromady přijato postupem podle odstavce
7, oznámí jednatelé písemně do 14 dnů jeho přijetí všem společníkům.

(9) Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavce 5 neplatí v případě,
kdy všichni společníci společnosti jednají ve shodě (§ 66b).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300248