Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 141 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 141

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 141

(1) Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba souhlasu všech
společníků nebo rozhodnutí valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.
Rozhodování valné hromady podle § 125 odst. 1 písm. f), g) a i), jde-li
o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, § 113, 115, 117 a 121
se nepovažuje za rozhodování o změně společenské smlouvy; o
rozhodnutích podle § 113, 115, 117 a 121 však musí být pořízen notářský
zápis. Ustanovení § 173 odst. 3 platí přiměřeně.

(2) Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné
hromady a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba
i souhlasu těchto společníků. Zasahuje-li se změnou obsahu společenské
smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech
společníků.

(3) Obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, jímž se mění
obsah společenské smlouvy, je též schválený text změny obsahu
společenské smlouvy. V tomto notářském zápisu musí být jmenovitě
uvedeni společníci, kteří pro změnu společenské smlouvy hlasovali.

(4) Jestliže došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv
právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co
se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je
spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky
listin příslušného rejstříkového soudu.

Zvýšení a snížení základního kapitáluAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300263