Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 143 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 143

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 143

(1) Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního
kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke
zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít
společníci v poměru podle výše jejich obchodních podílů, neurčuje-li
společenská smlouva jinak. Přednostní právo společníků k účasti na
zvýšení základního kapitálu může společenská smlouva vyloučit.

(2) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě stanovené
společenskou smlouvou nebo stanovami, jinak do jednoho měsíce ode dne,
kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu,
nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné
hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Prohlášení o vzdání
se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí
být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné
hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání
se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci společníka. Se
souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do
výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník.

(3) Usnesení valné hromady musí určit

a) částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál,

b) lhůtu, do níž musí být závazky ke zvýšení vkladu nebo k převzetí
nového vkladu převzaty, popřípadě

c) předmět nepeněžitého vkladu a částku, kterou se započítává na vklad
společníka na základě znaleckého posudku.

(4) Pozvánka na valnou hromadu, která má o zvýšení základního kapitálu
rozhodovat, musí obsahovat návrh údajů uvedených v odstavci 3.

(5) Nebudou-li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu
ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady nebo zamítne-li soud návrh na
zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení
základního kapitálu neúčinné. Ustanovení § 167 odst. 2 se použije
přiměřeně.

(6) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným
prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 3
písm. a) a c), lhůtu pro splacení peněžitého, popřípadě nepeněžitého
vkladu a ve kterém zájemce, který není společníkem, musí prohlásit, že
přistupuje ke společenské smlouvě; podpis zájemce musí být úředně
ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti. Ustanovení §
204 odst. 3 se použije obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300265