Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 147 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 147

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 147

(1) Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního
kapitálu a jeho výši do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s
časovým odstupem 30 dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby
přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení,
nejde-li o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty nebo
vytvoření rezervního fondu.

(2) Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky
podle odstavce 1, poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo
tyto pohledávky uspokojit.

(3) Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku,
jen je-li prokázáno, že snížení základního kapitálu bylo oznámeno
způsobem uvedeným v odstavci 1 a věřitelům bylo poskytnuto zajištění
podle odstavce 2, pokud jejich pohledávky nebyly uspokojeny, ledaže se
takové zajištění nevyžaduje. Snížení základního kapitálu je účinné ke
dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

(4) Společníkům nelze poskytnout plnění z důvodu snížení základního
kapitálu nebo prominout povinnost splatit vklad nebo jeho část před
zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zánik účasti společníka ve společnostiAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300269