Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 148 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 148

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 148

Zrušení účasti společníka soudem

(1) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však, nejde-li o
jediného společníka, navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve
společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti
setrval. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 platí obdobně.

(2) Prohlášení konkursu na majetek společníka, zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu
rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo
vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve
společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky
jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.

(3) Jde-li o společnost s jedním společníkem, nemá prohlášení konkursu
na jeho majetek účinky uvedené v odstavci 2. Prohlášením konkursu se
obchodní podíl jediného společníka stává součástí majetkové podstaty a
práva společníka je oprávněn vykonávat pouze insolvenční správce^1d) s
tím, že přijatá plnění náleží do konkursní podstaty.

(4) Jestliže byl konkurs na majetek společníka, jehož účast ve
společnosti zanikla podle odstavce 2, zrušen z jiných důvodů než po
splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující, ^1a) a společnost dosud nenaložila s uvolněným obchodním
podílem podle § 113 odst. 5 a 6, účast společníka ve společnosti se
obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl,
obnoví se účast společníka jen, nahradí-li do 2 měsíců společnosti
vypořádací podíl. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně
zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti
nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300270