Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 155 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 155

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 155

(1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako
společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím
řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna
vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud
nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního
kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.

(2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné
podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen
"zaknihované akcie").

(3) Akcie musí obsahovat

a) firmu a sídlo společnosti,

b) jmenovitou hodnotu,

c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno
akcionáře,

d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,

e) datum emise.

(4) Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena
nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti
jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení
v případech, kdy to stanoví zákon.

(5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud
zvláštní zákon nestanoví něco jiného.

(6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu
a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň
odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva
(kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu
spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných
podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které
upravuje zákon, nesmějí být vydávány.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300295