Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 156 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 156

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 156

Forma akcie

(1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.

(2) Jestliže společnost vydala akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v
němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota,
firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny
těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho
písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech
akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části
seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Vydala-li
společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů
nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního
právního předpisu.

(3) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke
společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li
tento zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá
skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je
oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže
však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu
akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za
neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo
výkon hlasovacího práva.

(4) Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií
na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené
stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel
akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto převedla akcie na jméno,
odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li převod akcií na
jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií
nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas,
nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří
měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit.
Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem
některého orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za
jakých podmínek je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas,
popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout.
Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v
případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout,
je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu
přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže příslušný orgán společnosti
nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas
udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode
dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem
akcie, jinak zaniká. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi akcií
platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6.

(5) Je-li převod akcií na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti,
je nutný souhlas tohoto orgánu též k zastavení těchto akcií. Smlouva o
zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný
orgán společnosti udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže příslušný
orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení
žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji
zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas
příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.

(6) Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V
rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a
bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie.
Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K
účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o
změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis
týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí
bude taková změna prokázána.

(7) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s
listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten,
kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo
uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho
uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být
uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.
Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila,
vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby
stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila,
nebo do uplatnění tohoto práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií na
majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů
podle zvláštního právního předpisu.

(8) Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního
předpisu.

(9) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se
musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo
musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli
akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o
spoluvlastnictví.

(10) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená
dědic, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí
ustanovení odstavce 9 obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na
návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do
doby skončení řízení o dědictví soud.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300296