Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 156a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 156a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 156a

Samostatně převoditelná práva

(1) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon
nestanoví jinak.

(2) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní
právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§
160) a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak
s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo").

(3) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o
postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné
právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat,
že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho
postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně
převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení
oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

(4) Pokud společnost podala příkaz k zápisu samostatně převoditelného
práva spojeného se zaknihovanou akcií osobě, která vede evidenci
zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo zápisem převodu v
evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na postup při zápisu samostatně
převoditelného práva a jeho převody se použijí obdobně ustanovení
zvláštního zákona upravující vydávání a převody zaknihovaných cenných
papírů.

(5) Pokud tak stanoví zákon, může být právo spojené jinak s akcií od
akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.

(6) Pokud byl vydán k akcii cenný papír nebo bylo v evidenci
zaknihovaných cenných papírů evidováno samostatně převoditelné právo,
nepřechází spolu s akcií právo, na které byl vydán cenný papír podle
odstavce 5 nebo které bylo evidováno podle odstavce 4. Převod
samostatně převoditelného práva musí být na listinné akcii nebo v
evidenci zaknihovaných cenných papírů vyznačen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300297