Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 156b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 156b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 156b

Rozhodný den

V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě
jiné právo spojené se zaknihovanými cennými papíry uplatňovat vůči
společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k
určitému dni stanovenému zákonem (dále jen "rozhodný den"), a to i v
případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže
společnost vydala zaknihované akcie na jméno a práva spojená s akcií na
jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému
dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána
v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence podle §
156 odst. 2, osoba zapsaná v této evidenci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300298