Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 159 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 159

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 159

(1) Stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena
přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním
zůstatku (prioritní akcie), jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot
nepřekročí polovinu základního kapitálu.

(2) Vydání akcií, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na
hospodářských výsledcích společnosti, není dovoleno.

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou stanovy určit
vydání prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné
hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií. Jejich
vlastníci mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Ode dne, který
následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní
dividenda nebude vyplacena, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní
dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada
rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v
prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení.
Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo,
mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení
prioritní dividendy v rozsahu celého jejího programu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300301