Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 160 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 160

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 160

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

(1) Pokud tak určují stanovy společnosti, může společnost na základě
usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na
jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy")
nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní
dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního
kapitálu (§ 207).

(2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 musí být přijato alespoň
dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nevyžadují
vyšší počet hlasů, a musí obsahovat

a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu,

b) počet dluhopisů,

c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv
z prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této
lhůty; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné
právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než
dva týdny,

d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za
jeden dluhopis vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou
být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet
jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,

e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z
prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo zmocnění
pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je
vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto
dluhopisů.

(3) Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v
zaknihované podobě, může výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba,
která je uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů v den, kdy
toto právo mohlo být vykonáno poprvé (rozhodný den).

(4) K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných
v zaknihované podobě samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání
opčního listu (§ 217a).

(5) Na přednostní právo z prioritních dluhopisů se použijí ustanovení §
204a odst. 1 až 5 obdobně. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se
vztahují ustanovení zákona upravujícího dluhopisy, pokud tento zákon
nestanoví něco jiného. Pokud společnost vydává dluhopisy v zaknihované
podobě, musí emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů a prioritních
dluhopisů obsahovat datum rozhodného dne pro určení osoby oprávněné
vykonat práva z těchto dluhopisů.

(6) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání
vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se
použijí ustanovení § 204a obdobně.

(7) V dalším platí pro dluhopisy ustanovení zvláštních právních
předpisů.

Nabývání vlastních zatímních listů a akciíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300302