Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161a

(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající
vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, pokud

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada; usnesení valné
hromady musí obsahovat podrobnosti předpokládaného nabytí akcií,
alespoň

1. nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt,

2. dobu platnosti usnesení valné hromady nepřesahující 18 měsíců, a

3. při nabytí akcií za úplatu nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může
společnost akcie nabýt,

b) jmenovitá hodnota všech vlastních akcií a zatímních listů v majetku
společnosti, včetně akcií, které získala osoba ovládaná společností
nebo jiná osoba, která získala akcie vlastním jménem na účet
společnosti, nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti,

c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na
vlastní akcie podle § 161d odst. 2 a součet výše základního kapitálu a
částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) po vytvoření zvláštního
rezervního fondu podle § 161d odst. 2 nepřesáhne výši vlastního
kapitálu.

(2) Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a) nemusí být splněna, je-li
nabytí vlastních akcií nutné k odvrácení značné škody, jež
bezprostředně hrozí společnosti. Představenstvo je povinno seznámit
nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s
počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na
základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena.
Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit do 18 měsíců od jejich
nabytí.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí akcií, jež
nabývá společnost nebo jiná osoba jednající vlastním jménem na účet
společnosti za účelem jejich prodeje zaměstnancům podle § 158. Takto
nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12 měsíců od
jejich nabytí.

(4) Za splnění povinností podle odstavce 1 písm. b) a c) odpovídá
představenstvo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300304