Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161b

(1) Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek
uvedených v § 161a, nabývá-li je

a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního
kapitálu,

b) jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla
jejich vlastníkem,

c) z důvodu plnění povinnosti uložené jí zákonem nebo na základě
soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů, zvláště při fúzi
nebo rozdělení, změně právní formy nebo zavedení omezení
převoditelnosti akcií na jméno anebo vyřazení akcií z obchodování na
českém nebo zahraničním regulovaném trhu podle zvláštního právního
předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu ^5),

d) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky
společnosti proti vlastníku splacených akcií.

(2) I bez splnění podmínek uvedených v § 161a může společnost nabýt
vlastní akcie bezúplatně. Pro nabývání vlastních zatímních listů platí
obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až c). To platí i pro zatímní
listy nabývané od upisovatele, který je v prodlení se splácením vkladu,
jestliže společnost rozhodla o uplatnění postupu podle § 177 odst. 3 až
7.

(3) Akcie a zatímní listy nabyté podle odstavce 2 je společnost povinna
zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí a akcie a zatímní listy nabyté
podle odstavce 1 písm. b) až d) je společnost povinna zcizit do tří let
ode dne jejich nabytí.

(4) Jestliže společnost vlastní akcie nebo zatímní listy ve lhůtách
stanovených v odstavci 3 nebo v § 161a nezcizí, je povinna bez
zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.
Společnost je povinna snížit bez zbytečného odkladu základní kapitál i
tehdy, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního
kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) přesáhne
hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která se rovná
tomuto rozdílu. Nesplní-li společnost povinnost snížit základní
kapitál, může ji soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

(5) Nabytím zatímního listu společností nezaniká závazek splatit emisní
kurs akcií, které zatímní list nahrazuje, ledaže jde o nabytí z důvodu,
že společnost rozhodla o snížení základního kapitálu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300305