Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161d

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161d

(1) Jestliže společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy, nemůže
vykonávat hlasovací a přednostní práva s nimi spojená. Rozhodne-li v
takovém případě valná hromada o rozdělení zisku mezi akcionáře podle §
178, společnosti nevznikne právo na dividendu a valná hromada současně
určí, zda zisk, připadající na vlastní akcie nebo zatímní listy bude
poměrně rozdělen mezi ostatní akcie nebo zatímní listy, nebo zda
zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let.

(2) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v
aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento
zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo
zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení
základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.

(3) Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu pro účely uvedené v
odstavci 2 může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy,
které může společnost použít podle svého uvážení.

(4) Ustanovením odstavců 2 a 3 není dotčena povinnost vytvářet a
doplňovat rezervní fond podle § 217 odst. 2.

(5) Nabude-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy, obsahuje
zpráva o stavu majetku společnosti předkládaná valné hromadě podle §
192 odst. 2 také alespoň tyto údaje:

a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního období,

b) počet a jmenovitou hodnotu akcií nabytých a zcizených v průběhu
účetního období,

c) součet kupních cen nakoupených a prodaných akcií za účetní období s
uvedením nejnižší a nejvyšší ceny v případě, že akcie byly nabyty za
úplatu,

d) počet a jmenovitou hodnotu všech akcií společnosti, které byly v
majetku společnosti, a jejich podíl na základním kapitálu, a to na
počátku a na konci účetního období.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300307