Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161f 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161f

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161f

(1) Na upisování, nabývání a zastavování akcií nebo zatímních listů
ovládající osoby ovládanou osobou a na poskytování záloh, půjček a
úvěrů pro účely nabytí akcií ovládající osoby ovládanou osobou a na
zajišťování závazků týkajících se nabývání akcií ovládající osoby
ovládanou osobou se použijí obdobně ustanovení § 161, § 161a odst. 1 a
2, § 161b odst. 1 písm. b) až d), § 161b odst. 2 až 5, § 161c, § 161e.

(2) Nezcizí-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní listy ovládající osoby
v zákonem stanovené lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit její
likvidaci. Ustanovení § 161d se použije přiměřeně.

(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se nepoužije, jestliže ovládaná osoba

a) jedná na účet jiné osoby, ledaže jedná na účet osoby ji ovládající
nebo jí ovládané, anebo na účet jiné osoby ovládané touto ovládající
osobou,

b) je obchodníkem s cennými papíry a jde-li o činnost uskutečněnou v
rámci jejího podnikání jako obchodníka s cennými papíry, nebo

c) získala postavení ovládané osoby až po nabytí akcií nebo zatímních
listů.

(4) Hlasovací práva spojená s akciemi nebo zatímními listy nabytými
podle odstavce 3 nelze vykonávat a tyto akcie a zatímní listy se
zahrnují do 10 % podílu na základním kapitálu podle § 161a odst. 1
písm. b).

(5) Ustanovení § 161a až 161d a § 161e se použijí i na případy, kdy
akcie nebo zatímní listy nabývá třetí osoba svým jménem na účet
společnosti, která je vydala, nebo na účet osoby ovládané touto
společností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300309