Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 163 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 163

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 163

Zakladatelská smlouva

(1) Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat

a) firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti),

b) navrhovaný základní kapitál,

c) počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie
vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele,
popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li
být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi
spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

d) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a
lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs
splacen,

e) splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení
předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou
hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý
vklad,

f) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením
společnosti vzniknou,

g) určení správce vkladu podle § 60 odst. 1,

h) má-li být alespoň část akcií vydána na základě veřejné nabídky
akcií, i údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až g),

i) návrh stanov.

(2) Má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, je
podmínkou platného založení společnosti schválení prospektu cenného
papíru Českou národní bankou. Veřejná nabídka akcií musí obsahovat
kromě údajů uvedených v odstavci 1 též

a) místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny,

b) postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při
dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude
posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, popřípadě zda bude
možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné
době, počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot jimi
upsaných akcií,

c) připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný
základní kapitál, postup při takovém upsání,

d) určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými
vklady,

e) místo, dobu, popřípadě účet u banky pro splacení emisního kursu,

f) emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs
nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný,
nestanoví-li zákon jinak,

g) způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání,

h) způsob tvoření rezervního fondu,

i) podmínky výkonu hlasovacího práva.

(3) Nikdo nemůže být zproštěn závazku splatit emisní kurs s výjimkou
případů, kdy dochází ke snížení základního kapitálu společnosti. Proti
pohledávce společnosti na splacení emisního kursu není přípustné
započtení, ledaže s tím souhlasí valná hromada při zvyšování základního
kapitálu společnosti.

(4) Nikomu, kdo se podílel na založení společnosti nebo na činnostech
vedoucích k získání oprávnění k její činnosti, nelze přiznat žádnou
zvláštní výhodu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300311