Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 163a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 163a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 163a

Emisní kurs akcie

(1) Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní
kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.

(2) Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří
rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio.
Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota
splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se
plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení
emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje
na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií,
započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot
jednotlivých akcií, pokud nebude v souladu se stanovami dohodnuto něco
jiného.

(3) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou
akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za
emisní ážio, pokud stanovy, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská
listina anebo usnesení valné hromady neurčují, že tento rozdíl nebo
jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo že jde o
tvorbu rezervního fondu.

(4) Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na
zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na
firmu zakládané společnosti. Banka neumožní disponovat se splacenými
vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do obchodního
rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů
anebo o vrácení vkladů upisovatelům.

Založení společnosti na základě veřejné nabídky akciíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300312