Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 168 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 168

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 168

(1) Upisovatelé, kteří upsali akcie na základě veřejné nabídky akcií
podle § 164 odst. 1, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách
stanovených v listině upisovatelů. Upisovatelé, kteří upsali akcie v
zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, jsou povinni splácet
akcie ve lhůtě tam uvedené. Případné emisní ážio a alespoň 30 %
jmenovité hodnoty upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými
vklady, jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do zahájení
ustavující valné hromady.

(2) Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem společnosti do
obchodního rejstříku vydá správce vkladu (§ 60) upisovateli písemné
potvrzení, ve kterém uvede:

a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,

b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,

c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

(3) Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu
společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list, pokud jde o upsané
akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie,
byl-li jejich emisní kurs zcela splacen.

Ustavující valná hromadaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300317