Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 170 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 170

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 170

(1) Ustavující valná hromada se může konat, jen když byly účinně upsány
akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno
alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné emisní ážio.

(2) Ustavující valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se jí
účastní upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií, kteří mají právo
se zúčastnit ustavující valné hromady (§ 169 odst. 1) a hlasovat na ní.
Ustavující valné hromadě předsedá při zahájení zakladatel nebo jeden ze
zakladatelů zmocněný k tomu ostatními zakladateli anebo jeho zástupce,
dokud není zvolen předseda ustavující valné hromady.

(3) Pro rozhodnutí ustavující valné hromady se vyžaduje souhlas většiny
hlasů přítomných upisovatelů, kteří mají právo zúčastnit se ustavující
valné hromady. Tím není dotčeno ustanovení § 171 odst. 2 poslední věta.
Rozhodnutí schválené touto většinou může stanovit, ve kterých případech
se vyžaduje jiná většina nebo souhlas všech přítomných upisovatelů
oprávněných k hlasování. Ustanovení § 186c se použije přiměřeně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300319