Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 171 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 171

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 171

(1) Ustavující valná hromada

a) rozhoduje o založení společnosti,

b) schvaluje stanovy společnosti,

c) volí orgány společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná
hromada. Ustanovení o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci se
nepoužije.

(2) Rozhodne-li ustavující valná hromada, že připouští upsání akcií nad
navrženou výši základního kapitálu, rozhodne o jeho nové výši. V tomto
případě je účinné upsání akcií upisovateli, kteří nejdříve upsali akcie
do nově stanovené výše základního kapitálu a splnili povinnost podle §
168 odst. 1. Jestliže více osob upsalo akcie ve stejné době, krátí se
počet upsaných akcií těmto upisovatelům poměrně. Umožňovala-li veřejná
nabídka akcií krácení počtu upsaných akcií, provede se krácení poměrně
podle poměru jmenovitých hodnot akcií do výše základního kapitálu.
Pokud se upsání akcií nestalo účinným, použije se obdobně ustanovení §
167 odst. 2. Upisovatel akcií nad původně navrženou výši základního
kapitálu nabývá hlasovacího práva, jestliže ustavující valná hromada
rozhodne o nové výši základního kapitálu tak, že základní kapitál
zahrnuje jím upsané akcie, a to od okamžiku tohoto rozhodnutí.

(3) Ustavující valná hromada schvaluje v souladu s posudkem znalce nebo
znalců předmět nepeněžitých vkladů a počet, jmenovitou hodnotu, podobu,
formu a druh akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad
vydány.

(4) Od zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny se může s
výjimkou zvýšení základního kapitálu ustavující valná hromada odchýlit
jen se souhlasem všech přítomných upisovatelů.

(5) Průběh ustavující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem,
jehož přílohou je seznam upisovatelů, který obsahuje též jmenovitou
hodnotu akcií upsaných každým z nich, jakož i výši splacené části
emisního kursu jím upsaných akcií a seznam zvolených členů orgánů
společnosti. O rozhodnutí ustavující valné hromady o schválení stanov
se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text
stanov.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300320