Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 173 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 173

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 173

Stanovy

(1) Stanovy musí obsahovat

a) firmu a sídlo společnosti,

b) předmět podnikání (činnosti),

c) výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií,

d) počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda
akcie znějí na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno a
kolik na majitele,

e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné
hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet
hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií,

f) způsob svolávání valné hromady (§ 184 odst. 4), její působnost a
způsob jejího rozhodování,

g) určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů,
délku funkčního období člena orgánu, jakož i vymezení jejich působnosti
a způsob rozhodování, jestliže se zřizují,

h) způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost
povinna jej doplňovat, a způsob doplňování,

i) způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty,

j) důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie,

k) pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu,
zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu
losováním,

l) postup při doplňování a změně stanov,

m) další údaje, pokud tak stanoví zákon.

(2) Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy
nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její
změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností
do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná
hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná
hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze
zákona, že nabývají účinnosti později.

(3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu
stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z
rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se
stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s
rozhodnutím valné hromady.

(4) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní
skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez
zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové
změně doví, úplné znění stanov.

(5) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s
tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to,
kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní
postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za
neplatné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300322