Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 176 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 176

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 176

Zatímní list

(1) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před
zápisem společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "nesplacená
akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu
upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené
akcie jednoho druhu.

(2) Zatímní list obsahuje

a) označení "zatímní list",

b) firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti,

c) firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště vlastníka zatímního
listu,

d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných
nesplacených akcií,

e) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě
i určení jejich druhu,

f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro
splácení emisního kursu,

g) datum emise zatímního listu a podpis nebo podpisy členů
představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat.

(3) Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva
vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit
jejich emisní kurs. Jestliže vlastník zatímního listu převede zatímní
list na jinou osobu před splacením emisního kursu nesplacených akcií,
ručí za splacení zbytku emisního kursu. Zní-li zatímní list nebo jeho
rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení
nesplaceného emisního kursu akcií, které tento zatímní list nahrazuje,
společně a nerozdílně.

(4) Na zatímní list se použijí obdobně ustanovení o akciích na jméno.
Pokud zatímní list nahrazuje nesplacené akcie na jméno, jejichž
převoditelnost je podle stanov společnosti omezena, je stejným způsobem
omezena i převoditelnost zatímního listu.

(5) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního
kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně
za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude
splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost
zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový
zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených
akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Pro postup při výměně
zatímního listu za akcie nebo za nový zatímní list se použije přiměřeně
ustanovení § 213a odst. 2. Pokud má být vyměněn zatímní list za
zaknihované akcie, postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií
podle zvláštního zákona bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního
listu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300325