Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 177 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 177

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 177

(1) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v
době určené ve stanovách, nejpozději však do jednoho roku od vzniku
společnosti.

(2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo
jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení určené ve stanovách,
jinak ve výši 20 % ročně.

(3) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho
splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě,
kterou určí stanovy společnosti, jinak ve lhůtě do 60 dnů od doručení
výzvy.

(4) Po marném uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 vyloučí
představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil
zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v
souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření. Vyloučený
upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných
akcií.

(5) Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí,
prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí
uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a
současně rozhodnutí zveřejní.

(6) Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo
něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou,
která splatí emisní kurs těchto akcií.

(7) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu
nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle odstavce 6,
použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na
splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po
započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300326