Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 178 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 178

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 178

Podíly na zisku společnosti

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který
valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.
Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií něco
jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k
jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet
zálohy na podíly na zisku.

(2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje
mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné
účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než
základní kapitál společnosti, zvýšený o

a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie
společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál
nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v
obchodním rejstříku, a

b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona
a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.

(3) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému)
může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

(4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou se zaměstnanci
společnosti ve shodě se stanovami podílet na rozdělení zisku. Stanovy
mohou určit, že tento podíl ze zisku lze použít pouze k úhradě části
emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti
podle § 158, nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to
formou započtení.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně i na rozdělení zisku
na tantiému a na určení podílu zaměstnanců na zisku. Ustanovení
odstavce 8 se použije přiměřeně.

(6) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být
vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní
závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 odst.
2 a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk
minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít
dle svého volného uvážení.

(7) Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné hromady něco jiného, je
dividenda a tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato
usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

(8) Neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s
akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své
náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke
dni splatnosti dividendy, pokud vydala akcie na jméno, nebo na adrese
vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro
emitenta k rozhodnému dni, pokud vydala zaknihované akcie na majitele.
Pokud společnost vydala listinné akcie na majitele, určí místo výplaty
dividendy stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, pokud nebylo dohodnuto
něco jiného. Nebylo-li místo výplaty určeno, vyplatí společnost
dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.

(9) Jsou-li akcie společnosti kótované ^5) nebo sice kótované nejsou,
ale byly vydány na majitele, je představenstvo povinno oznámit den
výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den
způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady,
neurčí-li stanovy něco jiného. Jestliže společnost vydala akcie na
jméno a stanovy neurčují den splatnosti dividendy, je představenstvo
povinno zaslat akcionářům oznámení o dnu splatnosti dividendy bez
zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o výplatě
dividendy rozhodla, nezasílá-li společnost dividendu na své náklady a
nebezpečí.

(10) Má-li akcie podobu zaknihovaného cenného papíru, je rozhodným dnem
pro uplatnění práva na dividendu z této akcie den konání valné hromady,
která rozhodla o výplatě dividendy.

(11) Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění
práva na dividendu je jiný určený den, který nesmí předcházet dnu
konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí
následovat po dnu splatnosti dividendy.

(12) Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a
ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Jestliže však
byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s
kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem. Kupóny lze vydat i před
rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž
se kupón vztahuje.

(13) Smlouvy, jejichž účelem je zvýhodnění jakéhokoli akcionáře na úkor
společnosti nebo jiných akcionářů, jsou neplatné. Tím nejsou dotčena
ustanovení § 66a, § 190a až 190d.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300327