Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 180 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 180

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 180

(1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má
právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu
jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Neurčí-li
stanovy jinak, hlasuje se nejprve o protinávrhu akcionáře.

(2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. Stanovy musí určit počet hlasů
spojených s akcií tak, aby na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou
připadal stejný počet hlasů. Jestliže společnost vydává akcie s různou
jmenovitou hodnotou, musí být počet hlasů spojených s těmito akciemi
určen ve stejném poměru, jako je poměr jmenovitých hodnot těchto akcií.
Stanovy mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího
počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve stejném rozsahu pro každého
akcionáře nebo i pro akcionáře a jím ovládané osoby.

(3) Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle
odstavce 1 i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných
společností.

(4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat
dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti
odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by
mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní
informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem
obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle
zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje
představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci
sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím
poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím
informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna
informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou
dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

(5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k
návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo
oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady
musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého
návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede
dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu
konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno
uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné,
nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300329