Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 181 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 181

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 181

(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je
vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo
akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a
nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5
% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné
valné hromady k projednání navržených záležitostí.

(2) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala
nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta
uvedená v § 184 odst. 4 se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není
oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno
navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly
o svolání mimořádné valné hromady podle odstavce 1.

(3) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 2, rozhodne soud
na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 1 o tom, že je
zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní
souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné
hromady.

(4) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání
musí obsahovat výrok rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením soudu,
který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.
Pro účely zajištění této valné hromady jsou zmocnění akcionáři
oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.

(5) Jestliže soud zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady,
hradí náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady
společnost. Za závazek uhradit náklady řízení a konání mimořádné valné
hromady ručí členové představenstva společně a nerozdílně. Společnost
má právo na náhradu škody, která jí vznikla úhradou nákladů soudního
řízení vůči členům představenstva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300330