Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 182 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 182

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 182

(1) Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 181 odst. 1

a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné
hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo
po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění
pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné
hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady;
jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na
pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 185 odst.
4,

b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v
záležitostech určených v žádosti,

c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost
vůči členovi představenstva,

d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti
akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatní postup
podle § 177.

(2) Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu
nesplní žádost akcionáře, mohou akcionáři uvedení v § 181 odst. 1
uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií
jménem společnosti sami. Jiná osoba než akcionář, který žalobu podal,
nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony za společnost nebo
jejím jménem.

(3) Akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 mohou požádat soud, aby jmenoval
znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a
propojenými osobami podle § 66a odst. 12, jsou-li pro to závažné
důvody, i když nejsou splněny předpoklady uvedené v § 66a odst. 13.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300331