Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 183m 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 183m

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 183m

(1) Oprávněné osoby mají právo na protiplnění v penězích, jehož výši
určí hlavní akcionář; hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění
znaleckým posudkem, vyžaduje-li se, který nesmí být starší než 3 měsíce
ke dni doručení žádosti podle § 183i odst. 1.

(2) Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů
vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na
majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů a vlastníkům
listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti
podle § 183l odst. 5 a 6 a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502
ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným
papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.

(3) Obchodník s cennými papíry nebo banka poskytne oprávněným osobám
protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odstavce
2.

(4) Obchodník s cennými papíry nebo banka poskytne protiplnění tomu,
kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku
přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3 (dále jen „původní
vlastník“); jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto
cenným papírům, poskytne se; to neplatí, prokáže-li původní vlastník,
že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l
odst. 3 zaniklo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300345