Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 183n 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 183n

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 183n

Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k
obchodování na regulovaném trhu

(1) K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních
účastnických cenných papírů společnosti, jejíž účastnické papíry byly
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na osobu hlavního akcionáře
se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky se zdůvodněním výše
protiplnění. Česká národní banka posuzuje pouze, zda navrhovatel řádně
zdůvodnil navrhovanou výši protiplnění. Česká národní banka vydá
rozhodnutí do 15 pracovních dnů od doručení žádosti, tuto lhůtu může
Česká národní banka prodloužit, nejvýše však o 15 pracovních dnů.

(2) Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti přijaty k obchodování
na regulovaném trhu, znalecký posudek podle § 183m odst. 1 se
nevyžaduje.

(3) Nabyl-li hlavní akcionář účastnické cenné papíry podle § 183i odst.
1 v důsledku povinné nabídky převzetí nebo dobrovolné nabídky převzetí
podle zákona o nabídkách převzetí, na jejímž základě nabyl hlavní
akcionář alespoň 90 % všech účastnických cenných papírů společnosti, na
které se nabídka vztahovala, platí, že protiplnění podle takové povinné
nebo dobrovolné nabídky převzetí je protiplněním přiměřeným. Právo
hlavního akcionáře podle § 183i odst. 1 musí být uplatněno do 3 měsíců
od konce doby závaznosti nabídky převzetí podle první věty, jinak se
první věta neuplatní.

(4) Ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům
podle § 183l odst. 3 dochází k vyřazení účastnických cenných papírů z
obchodování na regulovaném trhu; § 186b odst. 1 a 2 se nepoužijí.
Společnost informuje bez zbytečného odkladu o rozhodnutí valné hromady
podle § 183i v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu
organizátora regulovaného trhu, na kterém byly účastnické cenné papíry
podle odstavce 1 přijaty k obchodování.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300346