Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 184 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 184

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 184

(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se
zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné
plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). Zástupcem akcionáře nemůže
být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

(2) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, mohou stanovy nebo
rozhodnutí předcházející valné hromady určit den, který je rozhodný k
účasti na valné hromadě. Tento den však nemůže o více než sedm
kalendářních dnů předcházet dnu konání valné hromady. Pokud nebude
rozhodný den takto určen, platí, že rozhodným dnem je sedmý kalendářní
den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno podat
žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

(3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené
stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního
období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se
představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a
zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud
představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento
zákon jinak.

(4) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo
oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U
společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak,
že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v
seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U
společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této
lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným
vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně
distribuovaném deníku určeném ve stanovách. Jestliže vlastník akcií na
majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné
akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o
konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné
hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na
uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

(5) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady
obsahuje alespoň:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná
hromada,

d) pořad jednání valné hromady,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala
zaknihované akcie.

(6) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby
co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

(7) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na
pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání
musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího
konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se
dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně
vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze
odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o
to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné
hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 4 nebo podle § 181 odst.
2.

(8) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov
společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím
konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn
stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě
stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si
zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato
práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v
oznámení o jejím konání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300347