Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 185 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 185

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 185

(1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají
akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu
společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší.

(2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje
firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných
akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování,
popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud
společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést,
uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné
hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

(3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo
náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo
novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst. 4 s
tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být
zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno
nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná
hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne,
na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na
ustanovení odstavce 1. Pokud společnost vydala zaknihované akcie,
nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů,
avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní
valné hromadě jinak.

(4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání
valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
akcionářů společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300348