Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 186 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 186

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 186

(1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud
tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet
hlasů potřebných k přijetí usnesení.

(2) O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) a o
zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního
zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů
přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení
základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů
přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo
místo nichž byly vydány zatímní listy.

(3) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně
práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií
na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním
regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů
přítomných akcionářů majících tyto akcie.

(4) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání
vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení
přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, o schválení
ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a)
a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných
akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k
rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných
akcionářů u každého druhu akcií.

(5) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas
všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 2 až 5 musí být pořízen notářský
zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též
schválený text změny stanov.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300349