Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 186a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 186a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 186a

(1) Rozhodne-li valná hromada o vyřazení účastnických cenných papírů z
obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, je společnost
povinna učinit do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí veřejný návrh
smlouvy. Veřejný návrh smlouvy musí být určen osobám, které byly ke dni
konání valné hromady vlastníky účastnických cenných papírů společnosti
a pro vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním
trhu nehlasovaly nebo se valné hromady nezúčastnily, a to ohledně těch
účastnických cenných papírů, jejichž vlastníky byly ke dni konání valné
hromady, a nevzdaly se práva na jejich prodej společnosti. Prohlášení o
vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo
musí být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na
valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady.
Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. V
pochybnostech se má za to, že osoba, která veřejný návrh smlouvy
přijala, byla vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti v době
konání valné hromady a byla vlastníkem toho počtu účastnických cenných
papírů, který uvedla v přijetí veřejného návrhu smlouvy. V notářském
zápisu o rozhodnutí valné hromady musí být jmenovitě uvedeni vlastníci
účastnických cenných papírů, kteří hlasovali pro vyřazení z obchodování
na českém nebo zahraničním regulovaném trhu.

(2) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit rozhodnutí
valné hromady o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na
českém nebo zahraničním regulovaném trhu Komisi pro cenné papíry a
organizátorovi regulovaného trhu, na němž se s nimi obchoduje, a
uveřejnit je způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady.

(3) Rozhodne-li valná hromada o změně druhu akcií nebo o omezení
převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, je společnost
povinna učinit do 30 dnů ode dne zápisu těchto skutečností do
obchodního rejstříku veřejný návrh smlouvy. Veřejný návrh smlouvy se
týká tohoto druhu nebo této formy akcií a musí být určen vlastníkům
akcií nebo je nahrazujících zatímních listů, kteří byli ke dni konání
valné hromady akcionáři společnosti a nehlasovali pro změnu druhu akcií
nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo se valné hromady
nezúčastnili, a to ohledně těch akcií nebo zatímních listů, jejichž
vlastníky byli ke dni konání valné hromady, a nevzdali se práva na
jejich prodej společnosti. Prohlášení o vzdání se práva musí mít
písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na
valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v
notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní
účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. V pochybnostech platí, že
osoba, která veřejný návrh smlouvy přijala, byla v době konání valné
hromady akcionářem společnosti a byla vlastníkem toho počtu akcií nebo
zatímních listů, který uvedla v přijetí veřejného návrhu smlouvy. V
notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady musí být jmenovitě uvedeni
akcionáři, kteří hlasovali pro změnu druhu akcií nebo pro omezení
převoditelnosti akcií na jméno. Představenstvo je povinno oznámit bez
zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady den, k němuž byla zapsána změna druhu akcií nebo omezení
převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku.

(4) Společnost je povinna uhradit kupní cenu účastnických cenných
papírů nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy nejpozději do 1
měsíce ode dne následujícího po dni uplynutí doby závaznosti veřejného
návrhu smlouvy podle § 183a.

(5) Akcionáři společnosti, kteří hlasovali pro změnu druhu akcií,
omezení převoditelnosti akcií, její zpřísnění nebo pro vyřazení
účastnických cenných papírů z obchodování na českém nebo zahraničním
regulovaném trhu, jsou povinni koupit od společnosti cenné papíry, jež
společnost nabyla podle předchozích ustanovení, za cenu, jež společnost
za ně zaplatila, do tří měsíců ode dne, kdy je společnost koupila, a to
podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií zvýšenou o úrok ve výši
úroku vyžadovaného bankami za poskytnutí odpovídajícího úvěru v době,
kdy společnost veřejný návrh smlouvy učinila. To neplatí, jestliže
společnost může prodat akcie výhodněji.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300350