Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 189 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 189

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 189

(1) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30
dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda
zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.

(2) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu
nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud stanovy
společnosti neurčí něco jiného, pořizuje se kopie zápisu nebo jeho
části na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.

(3) Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou
hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu
společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci
nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku
společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění
přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního
nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300356