Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 190a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 190a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 190a

Smlouva o převodu zisku

(1) Smlouvou o převodu zisku se zavazuje řízená osoba po provedení
přídělu do rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon
nebo zakladatelský dokument, převést ve prospěch řídící osoby zbylý
zisk nebo jeho část. Smlouva o převodu zisku musí rovněž obsahovat
závazek řídící osoby vůči společníkům, kteří nejsou účastníky smlouvy
(dále jen "mimo stojící společníci"), poskytnout jim přiměřené
vyrovnání, ledaže společnost nemá žádného takového společníka.

(2) Přiměřené vyrovnání podle odstavce 1 musí být poskytnuto po dobu
trvání smlouvy každoročně a alespoň v té výši, která by podle
dosavadních hospodářských výsledků společnosti a očekávaných budoucích
hospodářských výsledků s přihlédnutím k přiměřeným odpisům a opravným
položkám mohla být pravděpodobně rozdělena jako podíl na zisku
připadající na akcie určité jmenovité hodnoty nebo na podíl tohoto
společníka. Jestliže se smlouva o převodu zisku vztahuje jen na část
zisku, krátí se částka přiměřeného vyrovnání poměrně.

(3) Smlouva o převodu zisku je platná, i když vyrovnání podle odstavce
1 není přiměřené. Mimo stojící společníci jsou oprávněni domáhat se,
aby výši přiměřeného vyrovnání určil soud. Žaloba musí být podána do 3
měsíců poté, co bylo zveřejněno uložení smlouvy o převodu zisku do
sbírky listin, jinak toto právo zaniká. Soudní rozhodnutí, jímž se
určuje výše přiměřeného vyrovnání mimo stojícímu společníkovi, je pro
řídící osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
mimo stojícím společníkům.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300358