Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 190d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 190d

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 190d

(1) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku musí být schválena
valnou hromadou, jde-li o akciovou společnost nebo společnost s ručením
omezeným, a to alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných společníků,
bez ohledu na to, zda společnost je osobou řídící nebo řízenou, pokud
stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů, jinak je neplatná. O rozhodnutí
valné hromady, jímž se schvaluje ovládací smlouva nebo smlouva o
převodu zisku, musí být pořízen notářský zápis. Je-li účastníkem
ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku veřejná obchodní
společnost nebo komanditní společnost, vyžaduje se její podepsání všemi
neomezeně ručícími společníky.

(2) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku nemůže nabýt
účinnosti přede dnem zveřejnění oznámení o uložení smlouvy do sbírky
listin rejstříkového soudu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300361