Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 190e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 190e

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 190e

(1) Statutární orgán osoby, jež uzavřela ovládací smlouvu nebo smlouvu
o převodu zisku (dále jen „smluvní osoba“), vyhotoví písemnou zprávu
pro společníky nebo členy, v níž vysvětlí důvody uzavření smlouvy a
zejména objasní výši vyrovnání a odškodnění. Statutární orgány všech
nebo některých smluvních osob mohou vyhotovit společnou zprávu.

(2) Pokud by uvedení určitých údajů ve zprávě mohlo způsobit značnou
újmu smluvní osobě nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě nebo tvoří
předmět obchodního tajemství smluvní osoby nebo ji ovládající nebo jí
ovládané osoby anebo je utajovanou informací podle zvláštního právního
předpisu, nelze je ve zprávě uvádět. Zpráva však musí obsahovat
sdělení, proč se předmětné údaje neuvádějí.

(3) Zprávy se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci nebo
členové smluvní osoby projevili souhlas, anebo jsou-li všichni
společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem nebo
jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu s
úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě nebo
členské schůzi. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě nebo
členské schůzi se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady
nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu
nástupci společníka nebo člena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300362