Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 190f 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 190f

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 190f

(1) Návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku přezkoumá za
každou ze smluvních osob znalec jmenovaný soudem nebo společně dva
znalci jmenovaní soudem pro všechny zúčastněné smluvní osoby.
Ustanovení § 59 odst. 3 platí na postup při jmenování, odvolání a
odvolávání znalce obdobně.

(2) Návrh na jmenování znalce podává smluvní osoba. Návrh na jmenování
společných znalců podávají společně obě smluvní osoby.

(3) Znalec nebo znalci zpracují o výsledku přezkoumání písemnou zprávu
o přezkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dále jen
„znalecká zpráva o smlouvě“). Jestliže byli jmenováni společní znalci,
zpracují společnou znaleckou zprávu o smlouvě. Znalecká zpráva o
smlouvě je znaleckým posudkem podle zvláštního zákona.

(4) Znalecká zpráva o smlouvě musí obsahovat kromě náležitostí
vyžadovaných zvláštním zákonem též závěr, že navržené vyrovnání a
navržené odškodnění je přiměřené. Ve znalecké zprávě o smlouvě musí být
rovněž uvedeno

a) podle jakých metod bylo vyrovnání, popřípadě odškodnění určeno,

b) z jakých důvodů je použití těchto metod vhodné,

c) jaké vyrovnání, popřípadě odškodnění vyplývá z jednotlivých metod,
pokud bylo použito více metod; současně musí být uvedeno, jaká váha
byla přiznána jednotlivým metodám a výsledkům z nich vyplývajícím a
jaké obtíže se vyskytly při zjišťování výše vyrovnání nebo odškodnění.

(5) Znalec má právo vyžadovat od smluvních osob, je ovládajících a jimi
ovládaných osob všechny informace a písemnosti, jež jsou potřebné ke
zpracování znalecké zprávy, a má právo provádět u těchto osob potřebná
šetření. Ustanovení § 190e odst. 2 zde platí obdobně.

(6) Znalec nebo znalci předají znaleckou zprávu o smlouvě statutárním
orgánům smluvních osob. Tyto znalecké zprávy o smlouvě musí být zaslány
všem společníkům smluvních osob, má-li smluvní osoba právní formu
veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, nebo musí být
umožněno volné nahlížení do nich společníkům nebo členům smluvní osoby
přítomným na jednání valné hromady nebo členské schůze, která má
schvalovat návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, má-li
smluvní osoba právní formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové
společnosti nebo družstva.

(7) Znalecké zprávy o smlouvě se nevyžadují, jestliže s tím všichni
společníci nebo členové smluvní osoby projevili souhlas, anebo jsou-li
všichni společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem
nebo jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu
s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na jednání valné
hromady nebo členské schůze. Prohlášení o vzdání se práva na jednání
valné hromady nebo členské schůze se uvede v notářském zápisu o
rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní
účinky i vůči právnímu nástupci společníka nebo člena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300363