Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 192 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 192

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 192

(1) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení
účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,
mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami
společnosti. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a
místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají
akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní
závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami
pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní
závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

(2) Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní
období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy
součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního
předpisu.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300369