Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 193 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 193

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 193

(1) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co
zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní
závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních
zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního
kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné
hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li
zvláštní právní předpis něco jiného.

(2) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo
zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného
majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního
kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z
konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou
účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost
kótované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady.
Ustanovení § 196a odst. 4 platí obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300370