Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 196a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 196a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 196a

(1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem
představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je
oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim
blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto
osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím
souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

(2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem
jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam
uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není
zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou
ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající
osobou.

(3) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od
zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo
jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od
osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné
desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně
převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena
na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a
odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí
dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku
v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu
nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo
zcizení na českém nebo zahraničním regulovaném trhu či v českém nebo
zahraničním mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o
souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod
majetku na akcionáře.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení.

Dozorčí radaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300374