Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 200 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 200

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 200

(1) Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí
být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada
a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50
zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu
týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den
účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí
rady. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených
zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů
volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část
členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.

(2) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční
období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. První funkční období
členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.

(3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až
7 a § 196.

(4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva,
prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku
jednat jménem společnosti.

(5) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou
ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to
volební řád, prostřednictvím volitelů. Zvolena může být pouze fyzická
osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je
zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního
předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených
zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb
zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů.
Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li
volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady
volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s
odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl
účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou
měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě
zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo
organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce
1. Při volbě volitelů se postupuje obdobně. Návrh na volbu nebo
odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová
organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo
společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle
odstavce 1.

(6) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán.
Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení
odstavce 5.

(7) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci
připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s
odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich,
volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se
zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle odstavce 1. Má-li společnost
více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád
připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li
volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně
stejným počtem voličů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300378