Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 201 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 201

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 201

(1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou
povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

(2) Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti
se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých
členů, neurčují-li stanovy vyšší počet. Pro náležitosti zápisu se
použije § 195 odst. 2 obdobně. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O
zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V
zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to
požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených
zaměstnanci.

(4) Jestliže zákon nebo stanovy vyžadují k určitým jednáním
představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k
takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat
představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové
představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového
rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají
společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o
jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře.
Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za
škodu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně
členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda
se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300379