Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 202 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 202

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 202

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není
dotčeno ustanovení § 210.

(2) V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se
uvedou kromě náležitostí podle § 184 odst. 5

a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,

c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány
nové akcie společnosti,

d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota
dosavadních akcií,

e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím
budou vydány.

(3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových
akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a
navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním
anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně
případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem
určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s
nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená
s akciemi dříve vydanými.

(4) Jestliže se valné hromadě navrhuje

a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a, uvede se v
pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení
přednostního práva,

b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí
nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a
ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4,

c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také
pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení.

(5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
výše do obchodního rejstříku.

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akciíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300380