Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 203 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 203

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 203

(1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné,
jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.
Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním
akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

(2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním
akcií obsahuje

a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se
připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního
kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení,

b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,

c) údaje uvedené v § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie obchodník s
cennými papíry podle § 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž může
oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za niž je oprávněna
akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo
omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se
všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního
kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má
být základní kapitál zvýšen podle § 205,

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního
práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na
základě dohody podle § 205, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo
zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho
nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě
veřejné nabídky,

e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s
uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a
emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo
pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen
v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být
představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro
všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak,

f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část
emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení
nepeněžitého vkladu,

g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi
spojených,

h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu
a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet,
jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento
nepeněžitý vklad,

i) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o
konečné částce zvýšení,

j) připouští-li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči
společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla
postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen
výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písmenem f),

k) schvaluje-li se vydání poukázek na akcie podle § 204b, určení jejich
podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie.

(3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle odstavce
2 písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě
veřejné nabídky.

(4) Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto
usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve,
než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže
byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a
upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300381