Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 204 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 204

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 204

(1) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se,
není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení § 163 odst. 3 a
4, § 163a, 164, § 165 odst. 1 a 2, § 166, 167, § 168 odst. 2 a 3, § 176
a 177. Veřejná nabídka akcií musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §
163 odst. 2 písm. a) až f).

(2) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými
vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit
část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně
však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné
(§ 167 odst. 2). Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u
banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí,
jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být
uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku. Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se
splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku.

(3) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je
možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se
základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit
valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií
nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či
způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady,
které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před
podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat
společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 před zápisem zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení
spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena
ustanovení § 59 odst. 2 a 3.

(4) Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního
kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku
dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu, pokud
stanovy neurčí jinak.

(5) Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě
o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií
musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o
upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.
3. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od
doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

(6) Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního
rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných
akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí,
jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem
podle § 183 za neplatné.

(7) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300382