Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 204b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 204b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 204b

Poukázka na akcie

(1) Jestliže při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií,
jejichž převoditelnost není omezena, upisovatel zcela splatil emisní
kurs akcie, může společnost před zápisem zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku vydat poukázky na akcie, rozhodla-li o tom valná
hromada. Poukázky na akcie lze vydat i pouze k některým upsaným akciím,
rozhodne-li tak valná hromada a nebude-li to v rozporu s § 155 odst. 7
větou druhou.

(2) Poukázka na akcie je cenný papír na doručitele, se kterým jsou
spojena veškerá práva upisovatele. S jednou poukázkou na akcie jsou
spojena práva vyplývající z upsání jedné akcie, nerozhodne-li valná
hromada u listinných poukázek na akcie, že s jednou poukázkou na akcie
mohou být spojena práva vyplývající z upsání více akcií.

(3) Poukázky na akcie mají stejnou podobu jako akcie, které za ně mají
být vyměněny, nerozhodne-li valná hromada o vydání listinných poukázek
na akcie i v případě zaknihované podoby upisovaných akcií.

(4) Při výměně zaknihovaných poukázek na akcie za zaknihované akcie
postupuje představenstvo přiměřeně podle § 209 odst. 6. Při výměně
listinných poukázek na akcie za listinné akcie postupuje představenstvo
přiměřeně podle § 209 odst. 4 věty první a § 214. Při výměně listinných
poukázek na akcie za zaknihované akcie se postupuje obdobně jako při
změně podoby listinného cenného papíru na zaknihovaný podle zvláštního
právního předpisu. Mají-li být poukázky na akcie vyměněny za akcie na
jméno, vyzve představenstvo vlastníky poukázek na akcie, jejichž
totožnost nebo adresa mu není známa, k výměně za akcie na jméno
oznámením alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve
stanovách.

(5) Jestliže došlo k neplatnému nebo neúčinnému upsání akcií, k nimž
byly vydány poukázky na akcie, náleží právo podle § 167 odst. 2
vlastníku poukázky na akcie. Představenstvo vyzve vlastníky těchto
poukázek na akcie k uplatnění jejich práva podle § 167 odst. 2 způsobem
stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to bez
zbytečného odkladu poté, kdy se dozví o skutečnosti, z níž neplatnost
nebo neúčinnost upsání akcií vyplývá. Jestliže měly být poukázky na
akcie vyměněny za akcie na jméno, vyzve představenstvo vlastníky
poukázek na akcie, jejichž totožnost nebo adresa mu není známa, k
uplatnění jejich práva podle § 167 odst. 2 oznámením uveřejněným
alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.

(6) V poukázce na akcie musí být uvedeno

a) označení, že se jedná o poukázku na akcie,

b) firma a sídlo společnosti,

c) druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které lze na
jejím základě nabýt,

d) částka, kterou upisovatel splatil, a datum, kdy bylo splaceno.

(7) Poukázka vydaná v listinné podobě musí obsahovat i datum emise a
podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem
společnosti ke dni emise poukázky na akcie.

(8) Pro nabytí vlastních poukázek na akcie společností včetně s tím
spojených závazků platí přiměřeně ustanovení § 161a až 161f.

(9) Na poukázku na akcie se nevztahuje obecná úprava poukázky na cenné
papíry v občanském zákoníku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300384