Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 205 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 205

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 205

(1) Na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 písm. d) se
mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení
základního kapitálu v částce určené valnou hromadou.

(2) Dohoda akcionářů podle odstavce 1 nahrazuje listinu upisovatelů a
musí být pořízena ve formě notářského zápisu.

(3) Dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat prohlášení o tom, že
akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, ledaže se
jej vzdali již dříve nebo je vykonali anebo je nemají, určení počtu,
druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým
upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Je-li
emisní kurs splácen v penězích, obsahuje dohoda i číslo účtu u banky,
na nějž musí být splacen emisní kurs akcií. Je-li emisní kurs akcií
splácen nepeněžitým vkladem, obsahuje dohoda i předmět nepeněžitého
vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím valné hromady.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300385